ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಿಲ್, 1993 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷದ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಸೂದೆ್ 1983 ರ ಬದಲಿಗೆ 73 ನೇ ಸಂವಿಧಾನ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 1991 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುಣಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿ 400 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಮಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಟ 50% ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರ 45 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 49 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ.  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಕೋರಮ್ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 50% ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 58 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 122 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿವೆ. 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ---> ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ---> ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಗ್ರ್ಯಾಂಪಂಚಾಯತ್---> ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು

ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. 1999 ರಿಂದಲೂ, ಈ ಮುಂಚೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಗದಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋರ್ಟಲ್-ಪಂಚಮಿತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸೇವೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು

  • 1. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೋಬೈಲ್ ನಿಂದ RCKERO ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ 9731979899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ
  • 2. ಫೋಟೋ ಬಯೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ
  • 3. ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ( http://ahara.kar.nic.in ) ಭೇಟಿನೀಡಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ

www.gadag.nic.in ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / QR ರೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ QR ಓದಿ