ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ

 

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
1
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಧಿಸೂಚನೆ  
2
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಪರಿಕ್ಷೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
3
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು

 

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ
1
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಧಿಸೂಚನೆ  
2
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಪರಿಕ್ಷೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
3
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು

 

 

ವಿ.ಸೂ

1
ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
2
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ : 25.10.2016
3
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 30.11.2016