Close

೨ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್, ೨ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ೧ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ೨ ಟಿಜೋರಿಗಳಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

೨ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್, ೨ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ೧ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ೨ ಟಿಜೋರಿಗಳಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
೨ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್, ೨ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ೧ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ೨ ಟಿಜೋರಿಗಳಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದಡಿ ದ್ಯೆನಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ೨ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್, ೨ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ೧ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ೨ ಟಿಜೋರಿಗಳಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

17/02/2022 24/02/2022 ನೋಟ (307 KB)