ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಸ್ಥಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಪಿನ ಕೋಡ್
ಗದಗ 08372 582101
ಮುಂಡರಗಿ 08371 582118
ನರಗುಂದ 08377 582207
ರೋಣ 08381 582209
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 08487 582120
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 08381 582114
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ 08487 582116