Close

ಜಿ.ಪಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೋರೈಸುವ ಕುರಿತು

ಜಿ.ಪಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೋರೈಸುವ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿ.ಪಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೋರೈಸುವ ಕುರಿತು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಲೇಖನಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪೋರೈಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

25/03/2022 31/03/2022 ನೋಟ (864 KB)