Close

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಯದ ಎನ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

31/01/2022 03/02/2022 ನೋಟ (311 KB)