ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/40-45/2019-20

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

18/05/2019 29/05/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/29-39/2019-20

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

15/05/2019 28/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (860 KB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/15-28/2019-20

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

06/05/2019 06/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ಆರ್ಕೈವ್