ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/394-408/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

17/12/2018 17/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/374-393/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

11/12/2018 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/420-434/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

31/12/2018 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/361-373/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

03/12/2018 29/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/343-360/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

24/11/2018 13/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/327-342/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

17/11/2018 05/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/249-270/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

25/10/2018 30/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/291-314/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

05/11/2018 30/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/315-326/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

13/11/2018 27/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1 MB)
ನಂ.ಟೆಂ.ಬು/271-290/2018

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್

29/10/2018 17/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)