ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಮುಂಡರಗಿ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (4 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ನರಗುಂದ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ರೋಣ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (2 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ನರೇಗಲ್ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (2 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಶಿರಹಟ್ಟಿ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (2 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಮುಳಗುಂದ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (2 MB)